Giới thiệu sách Bác Hồ

Tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh

14 Tháng Mười 2016

Tác giả: PGSTS. Phạm Hồng Chương; TS. Doãn Thị Chín (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản: 

Số trang: 

Giới thiệu: 

Nội dung cuốn sách khái quát nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh, phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh, bao gồm khái niệm, vai trò, bản chất và đặc điểm dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh, các hình thức dân chủ và điều kiện thực hành dân chủ; đồng thời phân tích quá trình vận dụng tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay. Từ đó cho thấy Hồ Chí Minh không chỉ là nhà tư tưởng, người sáng lập nên nền dân chủ mới mà còn là một tấm gương vĩ đại về phong cách dân chủ cho toàn Đảng, toàn dân ta.