Hoạt động

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

02 Tháng Bảy 2019

SỞ VH&TT NGHỆ AN

BAN QL QT HỒ CHÍ MINH

& TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ

 

 
   
 

 

 

Số: 225 /TB-BQLQT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   

 

 

 

       Vinh, ngày 02 tháng  7   năm 2019

Thông báo

Tuyển dụng viên chức năm 2019

 Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ có nhu cầu tuyển dụng viên chức trong năm 2019

như sau:

            1. Số lượng: 03 viên chức: Hướng dẫn viên: 01; Kỹ thuật âm thanh, ánh sáng: 01; Kỹ thuật điện: 01.

            2. Hồ sơ dự tuyển và Điều kiện dự tuyển: Theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

            3. Tiêu chuẩn dự tuyển:

            - Hướng dẫn viên: Đại học nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn.

            - Kỹ thuật âm thanh ánh sáng: Trung cấp kỹ thuật âm thanh ánh sáng.

            - Kỹ thuật điện: Trung cấp kỹ thuật điện.

            4. Chế độ ưu tiên: Theo quy định hiện hành và ưu tiên HĐLĐ tại Quảng trường Hồ Chí Minh trước năm 2014.    

            5. Thời gian nhận hồ sơ:

            - 30 ngày kể từ ngày thông báo trên truyền hình (nộp hồ sơ trong giờ hành chính)

            6. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Quản trị (đ/c Dân), Ban quản lý QTHCM&TĐ Bác Hồ

              Địa chỉ: số 2, Vương Thúc Mậu, thành phố Vinh. ĐT: 02383590498.

            7. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

                                                

Nơi nhận:                                                                                                                           Q. TRƯỞNG BAN

- Sở VHTT;                                                                                                                                                             (Đã ký)

- Đài TH NTV;

- Trang tin điện tử của đơn vị;

- Niêm yết tại trụ sở;                                                                                                                                       Hồ Công Nghĩa 

- L­u VT, HCQT.