Thông tin

"Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”
09 Tháng Mười 2019

Trong quá trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận. Bác đã chỉ rõ rằng quần chúng nhân dân là chủ thể của cuộc cách mạng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Nhưng, để nhân dân nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh của mình, Đảng phải tiến hành công tác tuyên truyền, vận động để người dân giác ngộ, tự nguyện làm tốt bổn phận và trách nhiệm của mình. Đó chính là công tác dân vận của Đảng, “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí theo Di chúc
07 Tháng Mười 2019

Năm tháng trôi qua, những lời dạy, lời căn dặn của Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí vẫn là “nhiệm vụ cấp bách, phải giáo dục lại cán bộ, đảng viên và nhân dân chúng ta”.

250 đại biểu thanh niên Nghệ An báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh
04 Tháng Mười 2019

Báo cáo với Bác những thành tích đạt được trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Nghệ An đã nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể hóa các chủ trương, đưa các phong trào đến với thanh niên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Phát huy công nghệ thông tin trong cải cách hành chính
03 Tháng Mười 2019

Xác định công nghệ thông tin (CNTT) là vấn đề quan trọng, là “đòn bẩy” phục vụ công tác cải cách hành chính, thời gian qua Nghệ An đẩy mạnh thu hút đầu tư, hợp tác cùng phát triển hạ tầng mạng viễn thông CNTT, đào tạo nguồn nhân lực CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử.

Nghệ An: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm “Năm cải cách hành chính 2019"
30 Tháng Chín 2019

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 8/4 triển khai các nhiệm vụ trọng tâm “Năm Cải cách hành chính” 2019.

...