Bài viết

PHÁT HUY TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19
20 Tháng Chín 2021

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam như giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, con con người... Trong tư tưởng ấy, đại đoàn kết dân tộc là một nội dung cốt lõi, làm nên dấu ấn quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Những quan điểm, nguyên tắc, phương pháp giáo dục nhằm phát huy đến mức cao nhất sức mạnh dân tộc của Người đã được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng thành công trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cũng như trong cuộc chiến chống Covid-19 hiện nay.

Những chiến sĩ anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh
26 Tháng Tám 2021

Đất nước Việt Nam đang trong những ngày gồng mình phòng chống làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid- 19. Dường như mỗi người dân đều trở thành một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Trong cuộc chiến cam go, nguy hiểm, quyết liệt ấy; chúng ta không thể kể hết những vất vả, những nỗ lực to lớn của đội ngũ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Nơi đó có mồ hôi, có nước mắt và có cả những hy sinh.

KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA (28/8/1945 - 28/8/2021)
26 Tháng Tám 2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh - hiện thân cao đẹp của ý chí chiến đấu, tinh thần hy sinh vì sự nghiệp độc lập, tự chủ, tự cường dân tộc; vì hạnh phúc của nhân dân. Với tầm nhìn sâu rộng và toàn diện, từ rất sớm Người đã quan tâm tới sự nghiệp phát triển văn hóa giáo dục, thể dục thể thao và khẳng định đó là những biểu hiện sinh động cho bộ mặt của đất nước, trình độ văn minh của một quốc gia.

Hành trang Nguyễn Ái Quốc khi ra đi tìm đường cứu nước
11 Tháng Sáu 2021

Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh là Lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Với tư duy độc lập, sáng tạo, trí tuệ thiên tài, Nguyễn Ái Quốc là Người tìm ra con đường cứu nước giải phóng dân tộc đúng đắn nhất.