Giới thiệu sách Bác Hồ

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
14 Tháng Mười 2016

Cuốn sách gồm ba chương với các nội dung chính như sau: Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng Văn hóa chính trị Việt Nam
14 Tháng Mười 2016

Cuốn sách "Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam" của tác giả Nguyễn Minh Khoa đi từ phân tích nội hàm các khái niệm đến nội dung văn hóa chính trị Hồ Chí Minh, trình bày bối cảnh cuốc tế, trong nước và yêu cầu xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam