Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy và biên chế của Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ:

Lãnh đạo đơn vị:

  • Lãnh đạo đơn vị có Trưởng ban và 02 Phó Trưởng ban
  • Trưởng ban là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị.
  • Phó Trưởng ban là người giúp việc cho Trưởng ban, chịu trách nghiệm trước Trưởng ban, trướcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được Trưởng  ban ủy quyền điều hành hoạt động của đơn vị.
  • Trưởng ban và Phó Trưởng ban được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại
cơ quan

Địa chỉ email

1

Nguyễn Thị Hương

Trưởng ban

0238.3598 936

thanhhuong8793@gmail.com

2

Hồ Công Nghĩa

Phó Trưởng ban

0238.3590 195

nghiaqthochiminh@gmail.com

3

Trần Thị Thiêm

Phó Trưởng ban

0238.3590 580

tranthiemqt@gmail.com


Cơ cấu tổ chức:

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

  • Phòng Nghiệp vụ
  • Phòng Kỹ thuật – Bảo vệ
  • Phòng Hành chính – Quản trị.