Skip to main content
Kỷ niệm 21 năm Ngày "Gia đình Việt Nam 28/6"

Đại thắng mùa xuân năm 1975 - chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc Việt Nam

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của Dân tộc Việt Nam, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một mốc son lịch sử chói lọi, đã hoàn thành được sứ mệnh vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

    Vào cuối năm 1974 – đầu năm 1975, thực hiện Di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” và nhận thấy thời cơ chiến lược đã đến, thuận lợi để hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam” , Bộ Chính trị đã đưa ra quyết định: “phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa”, đồng thời chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định được mang tên “chiến dịch Hồ Chí Minh”.
Đúng 17 giờ ngày 26/4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch, 5 cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30/4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các của Sài Gòn, Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28/4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, đánh dấu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

 

 
   Đại thắng mùa xuân 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Thắng lợi này đã đi vào lịch sử nước ta và của thế giới, như một trang sử chói lọi ở những năm 70 của thế kỷ XX, mang tầm quốc tế, tầm thời đại sâu sắc.
 

 
 
    Đánh giá về ý nghĩa lịch sử trọng đại của Đại thắng mùa xuân 1975, Báo cáo Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn trình bày tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng ngày 14-12-1976 đã khẳng định “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.


 
  Phát huy tinh thần của Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, trong công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng, tinh thần tự lực, tự cường, đại đoàn kết toàn dân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử: Phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng liên tục, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Những thành tựu đó đã và đang tạo thế và lực để đưa đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới.
 

    Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975 – 30/4/2022) là dịp để mỗi người dân Việt Nam ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn, niềm tự hào về cuộc chiến đấu oanh liệt của nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định tình yêu đất nước, ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền và khát vọng kiến tạo đất nước Việt Nam hùng cường, hoà bình và hạnh phúc.