Skip to main content
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

Cuốn sách gồm ba chương với các nội dung chính như sau: Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

Tác giả: TS.Trần Thị Minh Tuyết

Năm xuất bản: 

Số trang: 

Giới thiệu: 

Cuốn sách gồm ba chương với các nội dung chính như sau:

Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

Chương 2: Những nội dung cơ bản của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

Chương 3: Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.