Skip to main content
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bác Hồ với báo chí thủ đô ánh sáng soi đường

Đây là ấn phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, đồng thời là người sáng lập và rèn luyện báo chí cách mạng Việt Nam.

Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Năm xuất bản: 2015

Số trang: 

Giới thiệu: 

Đây là ấn phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, đồng thời là người sáng lập và rèn luyện báo chí cách mạng Việt Nam. Phản ánh tình cảm của Bác Hồ với báo chí cả nước trong đó có báo chí Thủ đô; tình cảm của nhân dân và báo chí Thủ đô với Bác Hồ muôn vàn kính yêu; báo chí Thủ đô với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.