Thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo Di chúc Bác Hồ

Thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo Di chúc Bác Hồ

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong thời gian từ năm 1965 đến 1969, là bản tổng kết sâu sắc, toàn diện bài học về quá trình lãnh đạo cách mạng, đường hướng phát triển tương lai dân tộc.