Phim tư liệu

Những Dấu Mốc Lịch Sử Của Cuộc Cách Mạng Tháng 8/1945

16 Tháng Tám 2017

Nguồn: Quốc hội