Phim tư liệu

SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TƯ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

22 Tháng Tám 2018

Nguồn: youtube